Søknad om tiltak i eller ved sjø kreves for all aktivitet som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet krever dette tillatelse etter blant annet havne- og farvannsloven.

Eksempler på tiltak hvor du må søke

  • Legge ut flytebrygge, etablere kai eller fylle ut i sjø.
  • Legge ut vann- og avløpsledninger.
  • Arrangementer på land eller i strandsonen kan være søknadspliktige, for eksempel båt- og vannscooterrace.

Ovennevnte tiltak krever normalt tillatelse etter begge lovene, og kan derfor ikke iverksettes før begge tillatelsene foreligger.

Lurer du på om du må søke?

Terskelen for hvilke tiltak som anses søknadspliktig er lav. Hvis du er i tvil om et tiltak er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Slik søker du

Tromsø Havn KF er gjennom foretakets vedtekter delegert den myndighet som Tromsø kommune har etter havne- og farvannsloven, herunder også kommunens tillatelsesmyndighet til ovennevnte tiltak.

Innsending:

  1. Søknad sendes på epost til adm@tromso.havn.no 
    eller per post til
    Tromsø Havn KF, Postboks 392, 9254 Tromsø
  2. I tillegg må søknad sendes til Tromsø Kommune for behandling etter plan- og bygningsloven.