Søknad om tiltak i eller ved sjø kreves for all aktivitet som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet. Slike tiltak kan ikke iverksettes før det foreligger tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14.

Eksempler på tiltak hvor du må søke

 • Legge ut flytebrygge, etablere kai eller fylle ut i sjø.
 • Legge ut vann- og avløpsledninger.
 • Arrangementer på land eller i strandsonen kan være søknadspliktige, for eksempel båt- og vannscooterrace.

Ovennevnte tiltak krever normalt tillatelse etter både havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven. Slike tiltak kan derfor ikke iverksettes før tillatelse etter begge lovene foreligger. Det er Tromsø kommune v/byggesak som behandler søknader etter plan- og bygningsloven.

Lurer du på om du må søke?

Terskelen for hvilke tiltak som anses søknadspliktig er lav. Hvis du er i tvil om et tiltak er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Slik søker du

Tromsø Havn KF er gjennom foretakets vedtekter delegert den myndighet som Tromsø kommune har etter havne- og farvannsloven, herunder også kommunens tillatelsesmyndighet til ovennevnte tiltak.

Innsending:

 1. Søknad sendes på epost til adm@tromso.havn.no 
  eller per post til:
  Tromsø Havn KF
  Postboks 392
  9254 Tromsø
 2. I tillegg må søknad sendes til Tromsø Kommune for behandling etter plan- og bygningsloven.