Tromsø Havn skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord. Gjennom dette skal vi leve opp til vår ambisiøse visjon; Creating the arctic future.

Sjøveien er miljøveien

Vårt viktigste miljø- og samfunnsbidrag er å tilrettelegge for sikker, bærekraftig og konkurransedyktig sjøtransport.

Både i Europa og nasjonalt er det søkelys på transportsektorens ansvar for å ta ned sektorens utslipp i henhold til Parisavtalen. Tromsø Havn utvikler og legger nå til rette for en effektiv og fremtidsrettet godshåndtering i Breivika havneområde hvor vårt overordnede mål er mer gods over fra vei til sjø.

I tillegg til øvrige seilingsruter planlegges det oppstart av Nord-Norgelinjen innen mai 2022. Med 3 ukentlige anløp til Tromsø forventes det at 13–15 000 containere per år vil flyttes fra vei til sjø på strekningen mellom Tromsø og Bodø.

Godsoverføring fra vei til sjø vil redusere miljøskadelige utslipp, trygge veiene samt redusere veislitasje og vedlikeholdskostnader. Sjøveien er miljøveien og er alltid åpen!

Havna som en grønn energihub

I tillegg til å være et logistikk-knutepunkt skal vi bidra til å utvikle Tromsø til et energiknutepunkt. Sammen med Troms Kraft har vi etablert selskapet Fjuel som skal elektrifisere havna. Vi har allerede noen anlegg på plass mens flere er under prosjektering. Målet er at i løpet av 2022 skal vi kunne tilby elektrisitet også til cruiseskip som legger til kai i sentrum av Tromsø.  

Fremtidens havner er de som er gode på energi. Sammen med Fjuel vurderer vi også muligheten til å tilby andre grønne energiformer.

Energiforbruk på våre eiendommer

Ved utvikling av våre eiendommer fokuserer vi på energiforbruk. Havneterminalen i sentrum av Tromsø er et kollektivknutepunkt for reisende til og fra regionen.  Både terminalbygget, tilhørende torg og kaistruktur varmes opp gjennom bruk av fjernvarme og sjøvann.

Sammen med ARC (Arctic Renewable Energy Centre) ved Uit-Norges Arktiske Universitet, ser vi på muligheter i havnen slik at solenergi kan brukes til å forsyne både bygg, kjøretøy og skip med elektrisitet.

Avfall

Tromsø Havn har hatt godkjente avfallsplaner siden 2005. Årlig leveres store mengder både fast og flytende avfall på våre kaier.

Sammen med Senter for Havn og Arktis samt andre aktører ser Tromsø Havn på muligheten for sirkulær behandling av bioavfall og marint plastavfall.

Et rent hav er viktig og i 2011 avsluttet Tromsø Havn det som frem til da var Norges største sjøbaserte miljøprosjekt, Rent Tromsøysund. Forurensede bunnsedimenter ble tatt og er lagret i lukkede cellepunkter som utgjør fundamentet for havneterminalen og kaistrukturen i sentrum av Tromsø.

Arkeologiske utgravninger på Grøtsund

Under utbyggingen av Grøtsund ble det foretatt arkeologiske utgravninger. Det er gjort spennende funn som vitner om et rikt liv på Tønsnes helt tilbake til 11 000 år f.Kr.