Etter en 20 år lang planleggings- og byggeprosess kunne vi endelig i 2018 åpne den nye havneterminalen på Prostneset. 2018 var også året hvor Tromsø Havn takket av min forgjenger Halvar Pettersen etter 20 år i tjeneste for foretaket. På hans «vakt» har havna utviklet seg til å bli et av de viktigste næringsinstrumentene til Tromsø kommune, skriver havnedirektør Jørn-Even Hanssen i sitt forord i årsrapporten.

I 2018 passerte omsetningen 100 millioner kroner. Det må imidlertid jobbes enda mer målrettet med å forbedre lønnsomheten og sikre avkastning på de mange investeringene som er iverksatt.

Trafikkaktiviteten i 2018 har positiv utvikling sammenlignet med året før. Antall bruttotonn er større enn økningen i antall anløp. Godsmengden over havna tiltar også, men vi skulle gjerne sett at enda mer gods ble flyttet fra land til sjø. Mer gods til sjøs vil være i tråd med målsettingene i Nasjonal transportplan, gi samfunnsøkonomiske besparelser og være positivt for miljøet, skriver Hanssen videre i sitt forord.

Byen er i vekst og det vil være økende etterspørsel etter områder for effektiv godshåndtering. Det meste av godshåndteringen foregår i dag i Breivika. Her er det også stor byggeaktivitet. Tromsøterminalen er i gang med oppføring av sitt mottaksanlegg med fryselager og omlastingshall og Posten og Bring starter byggingen av et nytt logistikksenter våren 2019. UiT – Norges arktiskeuniversitet har valgt Tromsø Havn som leverandør av kai- og lagerfasiliteter for maritime ekspedisjoner og forskningsaktiviteter i nord. Byggestart for flåtebasen er høsten 2019. Etableringen styrker Tromsøs posisjon som utgangspunkt for ekspedisjoner og forskningsaktiviteter i arktis. Behovet for nye områder til industriutvikling vil tilta.

Grøtsund havn- og industriområde har et stort potensial. Det er gjort betydelige investeringer i området i et langsiktig perspektiv og vi har stor tro på økt aktivitet de kommende årene. Det må tilrettelegges for bedrifter med aktiviteter som kan ha gjensidig nytte av hverandre med hensyn til kompetanse, forretningsutvikling og økonomi. Tromsø Havn eier verdifulle områder sentralt i byen som er viktig i både et havn- og byutviklingsperspektiv. Foretaket skal være en positiv drivkraft i videreutvikling av framtidens bysentrum, avslutter Hanssen.

Les hele årsrapporten her: Årsrapport Tromso Havn 2018