LINK Arkitektur og Multiconsult skal bistå Tromsø Havn med å utarbeide en strategisk plan for utvikling av søndre del av Breivika havneområde i Tromsø. Dette blir et viktig verktøy for operasjonaliseringen av Tromsø Havns overordnede strategi og masterplan for hele Breivika havneområde.

Tromsø er et viktig logistikk-knutepunkt i nord og er en av Norges største fiskeri- og cruisehavner. Tromsø Havn skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver til det grønne maritime skiftet i nord.

  • Børre Christoffersen, Direktør Havneutvikling i Tromsø Havn ser frem til å få kyndig bistand fra LINK Arkitektur og Multiconsult til å få et godt verktøy for hvordan havna skal operasjonalisere de overordnede planene for denne delen av havna.

Prosjektet vil resultere i en strategisk plan for utvikling av Tromsø Havns eiendommer med tilstøtende havneanlegg. Planen vil inneholde overordnede volumstudier, bygningsmessige og kommunaltekniske vurderinger samt tilhørende studier og analyser knyttet til inneværende og fremtidige utbyggingsplaner.

  • Breivika havneområde er hovedpulsåren til Tromsø Havn. Målsetningen med denne planen er å identifisere utbyggingspotensialet for hele området Breivika sør, samt legge til rette for en modernisering av kaianlegg for en bærekraftig havnevirksomhet, sier Christoffersen.

Prosjektet omfatter også overordnet rådgivning knyttet til etterfølgende planarbeid.

Gjennom tett samarbeid med tverrfaglig kompetanse skal man finne løsninger på noen av de utfordringene og mulighetene Tromsø Havn står ovenfor i dette havneområdet. Det innebærer analyser og vurderinger knyttet til eksisterende bebyggelse som beslutningsgrunnlag for ombruk fremfor å rive og bygge nytt, rehabilitering til teknisk standard og eventuell utvikling for nye behov i fremtiden.

Planen skal også peke på kortsiktige grep som blant annet kan synliggjøre tiltak for redusert utslipp for havnevirksomheten gjennom løsninger knyttet til bedre avfallshåndtering, påvirke den maritime verdikjeden til løsninger som fremmer bedre miljø og klima, samt bidra til løsninger som flytter godsoverføring fra vei til sjø.

  • Vi er svært glade for å få lov til å bidra med vår kompetanse i prosjektet. Som del av oppgaven ønsker vi å bygge videre på Tromsø Havn sin visjon «Creating The Arctic Future» ved å legge gode strategiske rammer for konkurransedyktig maritim næringsutvikling og synliggjøre Tromsø Havn som pådriver for det grønne maritime skiftet i nord, forklarer Håkon Iversen, oppdragsleder for prosjektgruppen bestående av LINK Arkitektur og Multiconsult.

Partene ser frem til et samarbeid som skal bidra positivt til en bærekraftig utvikling av et spennende havneområde i vekst.