Prostneset – en del av byens sjel. En viktig del av byens sjøfront er i ferd med å ferdigstilles. Arbeidet med etableringen av det som byen og regionen har etterspurt i mange år, har tatt mye av våre ressurser i året som har gått. Med nybygg og flotte uteareal vil Prostneset bli en intim og levende del av Tromsø – med historiske kvaliteter, nye ideer og moderne arkitektur. Nye og spennende tilbud og funksjoner kommer til å berike de reisende og byens befolkning.

Terminalstrukturen er ikke bare et reiselivsprodukt som binder hele vår region sammen, men representerer også en betydelig næringsaktivitet. Arkitektur, innovasjon, funksjonalitet, miljø og teknologi i en skjønn forening preger hele området. De målene som vår eier har satt til denne investeringen er oppfylt, og det blir spennende å åpne terminalen i løpet av våren.

Selv om utviklingen av terminalen på Prostneset har vært viktig, så har det også vært stort fokus på å legge til rette for nye etableringer på de andre havneområdene våre. Fornying og inngåelse av kontrakter med eksisterende og nye kunder har vært en vesentlig del av vårt arbeid i året som har gått. Volumet på over femti fornyelser og nye kontrakter indikerer litt av aktiviteten på dette området. Langsiktige avtaler gir en betydelig grad av forutsigbarhet både for Tromsø Havn, og våre leietakere.

Mot slutten av året formaliserte vi også kontraktene knyttet til kjøp og leie av tomtearealene til Posten/Bring. Denne etableringen innebærer en betydelig miljøgevinst for Tromsø. Flere hundre tunge kjøretøy slipper å kjøre over Tromsøya, og Posten/Brings bruk av elektriske biler kan utvides.

Tromsø Havn har blant annet som oppgave å legge til rette for maritim næringsutvikling generelt, samt jobbe for å øke sjøtransportens andel av det samlede transportarbeidet spesielt. Dette er to oppgaver som henger nøye sammen. Når vi har avsatt betydelige arealer til fiskerirelaterte virksomheter både i Breivika og på Grøtsund, så er det nettopp for å styrke regionens og landsdelens fiskerinæring.

Teknologi og bærekraftig utvikling vil i stadig større grad prege Tromsø Havn. Kravet til implementering av smarte teknologiske løsninger for å forenkle arbeidsprosesser, innebærer et klarere og mere målrettet fokus på dette fagfeltet. De største utfordringene for å finne de gode løsningene vil være evnen til gjennomgang av eksisterende arbeidsprosesser, nytenking, endring i adferd, og ikke minst innsikt i kundenes behov.

Vi har i løpet av de siste årene ansatt flere unge medarbeidere. Det er medarbeidere som både er gitt ansvar og har tatt ansvar. Blandingen av medarbeidere med lang erfaring i organisasjonen og nye medarbeidere har vist seg å være svært verdifull.

Både eieren og våre omgivelser forventer at Tromsø Havn skal levere produkter og tjenester av høy kvalitet.

Takk til alle Tromsø Havns medarbeidere for at dere leverer!

Havnedirektør

Halvar Pettersen

 

Les Tromsø Havns årsrapport 2017