Tromsø Havn KF vant saken hvor Roald Madsen AS saksøkte havna for brudd på anskaffelsesregelverket i forbindelse med en utfylling i Breivika havneområde. Nord-Troms tingrett har nå avsagt dom i saken.

I dommen har tingretten kommet til at avlysning av den første konkurransen var saklig begrunnet av budsjett- og finansieringsmessige grunner, tingretten slår også fast at «Tromsø Havn KF hadde plikt til å avlyse og det gjaldt hele konkurransen».

– Vi er fornøyd med at retten har kommet til samme konklusjon som oss. Det var altså i tråd med regelverket å avlyse den første konkurransen. Når vi lyste ut konkurransen på nytt med andre forutsetninger om både mengde og tidsplan, fikk vi inn flere og lavere pristilbud. Vi har dermed fått fylt ut arealet uten å påføre det offentlige et økonomisk tap, sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen i Tromsø Havn KF.

Tromsø Havn kritiseres imidlertid for tre forhold; det ble innledet samtaler med de opprinnelige tilbyderne, og tilbyderne ble gjort kjent med hverandres tilbud og det tok også noe tid før konkurransen ble avlyst. Tingrettens klare konklusjon er likevel at «Tromsø Havn KF frifinnes».

Roald Madsen AS er også dømt til å betale Tromsø Havn sine saksomkostninger på 644.475 kroner, som ifølge dommen er «vesentlig lavere» enn saksøkerens egne saksomkostninger.

Partene har én måneds frist for eventuell anke i saken. Nord-Troms tingrett behandlet saken 3-5. september, og avsa dom 23. september.

Fakta om saken:

I forbindelse med etablering av nye logistikkarealer tilrettelagt for sjøtransport i Breivika, lyste Tromsø Havn KF ut en tilbudskonkurranse om utfylling av et område i sjøen. Konkurransen ble avlyst i august 2018 fordi tilbudene var utenfor de økonomiske rammene i prosjektet, utfyllingskostnadene ville blitt høyere enn inntektene fra salg av eiendommen.

Roald Madsen AS, som var en av deltakere i konkurransen, mente avlysningen var brudd på anskaffelsesregelverket og krevde erstatning fra Tromsø Havn KF.

Tromsø Havn KF har fastholdt at det forelå saklig grunn til å avlyse konkurransen i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser.

Konkurransen ble lyst ut på nytt med andre forutsetninger om mengde og tidsplan for å komme innenfor akseptable økonomiske rammer. Tromsø Havn fikk inn åtte tilbud, blant annet fra de opprinnelige tilbyderne, og prosjektet ble gjennomført våren 2019 med godt resultat.

Pressekontakt:

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen, tlf. 92 82 13 49
Kommunikasjonssjef Anders Vaaja Aspaas, tlf. 48 88 75 70