Tromsø Havn vedtok i 2019 en ny strategi frem mot 2032, der et av hovedmålene er å være en pådriver for det grønne maritime skiftet.

Effektiv tilrettelegging av godshåndtering i havnene bidrar til lavere utslipp, godsoverføring fra veg til sjø og økonomiske effektivitetsgevinster i logistikk-kjeden. Både i Europa, gjennom EU`s «Green deal» og i Norge gjennom «klima forliket» og nasjonal transportplan er det fokusert på transportsektorens ansvar for å ta ned utslipp i henhold til Parisavtalen.

En utredning fra Rambøll AS i 2018 «Intermodal godstransport Oslo – Tromsø, markedsbearbeiding», slår fast at det er et betydelig potensial for å overføre gods fra vei til sjø og bane fra Oslo til Tromsø dersom godskorridoren er pålitelig og konkurransedyktig på tid og pris.

Tromsø Havn skal bidra til å styrke sjøtransporten ved å legge til rette for godsoverføring fra vei til sjø. Breivika havneområde benyttes i dag til en rekke ulike havneaktiviteter og er avgjørende for vare- og godstransportene inn og ut av Tromsøregionen og landsdelen.

Bygging av en ny kai med tilhørende ro-ro i Breivika er et viktig element i utviklingen av et fremtidsrettet og effektivt område for godshåndtering.

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen er veldig fornøyd med at Consto Anlegg Nord har vunnet fram i konkurransen om å bygge det nye kaianlegget i Breivika. Consto Anlegg Nords lokale forankring samt at produksjonen i stor grad vil foregå lokalt vil bidra til verdiskaping for det lokale næringslivet i Tromsøregionen.

«Det er svært gledelig at dette prosjektet, som Tromsø Havn har jobbet med i nesten to år, nå kommer til utførelse og vi ser fram til prosessen og det ferdige resultatet som vil være et klart bidrag til å styrke sjøtransporten»,  sier havnedirektøren.

Les mer detaljer om kaien i pressemelding fra Consto Anlegg Nord