Som den største byen og havnen i Nord-Norge er Tromsø et viktig logistikk knutepunkt. Noe av det viktigste vi i Tromsø Havn kan bidra med for å nå nasjonale mål om å flytte mer gods over fra vei til sjø er å legge til rette for effektive og miljøvennlige logistikk- og transportløsninger i havna. Dette bidrar til å styrke sjøtransportens rammevilkår og dermed gjøre den mer konkurransedyktig.

I flere år har det vært jobbet med å legge til rette for en intermodal transportkorridor mellom Oslo og Tromsø. Som et ledd i dette har Tromsø Havn gjennomført betydelige investeringer de siste årene med å utvikle et nytt kontainerareal med tilhørende kaier og ro-ro kai. Kontainerarealet har en sentral beliggenhet i Breivika havneområde og tilknytning opp mot E8.

Nå går havnene i Bodø, Harstad og Tromsø Norge sammen med flere aktører for å tilrettelegge for en grønn godskorridor gjennom Norge etter initiativ av ASKO Maritime. Godskorridoren skal frakte gods mellom sør og nord mer miljøvennlig og samtidig flytte store mengder vogntog fra veiene over på jernbane og sjø.

Onsdag 19. juni signerte Tromsø Havn sammen med havnene i Bodø og Harstad intensjonsavtale med ASKO Maritime.

ASKO Maritime, eid av ASKO som er en del av Norgesgruppen, startet for to år siden en helelektrisk båtforbindelse mellom Moss og Horten. Nå ser ASKO Maritime mot nord for å gjøre transporten mellom sør og nord utslippsfri.

Vi ønsker å etablere en godskorridor mellom sør og nord, gjennom å kombinere jernbane mellom Oslo og Bodø med batteridrevne godsskip mellom Bodø, Harstad og Tromsø. Dette åpner også for elektrifisering av veitransporten til og fra havnen med kortere kjørestrekninger på vei, sier Kai Just Olsen, daglig leder i ASKO Maritime.

 Inger-Hilde Wigen, styreleder i Bodø Havn, sammen med Jørn-Even Hanssen og Anne-Britt Bekken, havnedirektører ihhv. Tromsø og Harstad Havn.