Tromsø Havn skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være et verktøy for å stimulere til verdiskapning og positive ringvirkninger i form av økt omsetning og sysselsetting.

For å få en vurdering av samfunnsnytten til havna har Tromsø Havn engasjert BDO til å gjennomføre en kartlegging og analyse av de økonomiske ringvirkningene i forhold til omsetning, verdiskapning, sysselsetting og skatteinntekter. Oppdraget er gjennomført som et utviklingsprosjekt innen for en begrenset tidsramme.

Analysen som er basert på tall fra 2019, siste normalår før covid-19, viser en betydelig verdiskapning og sysselsetting som følge av havneaktivitetene i Tromsø. Dette kan oppsummeres som følger:

Hele rapporten kan leses her: