Tromsø Havn ønsker med dette å orientere om at dom av 17. august i ovennevnte sak ankes.

Innledningsvis

Tromsø Havn er et kommunalt foretak som i snart 200 år har spilt en sentral rolle i utvikling av byen og regionen ved å legge til rette for maritim næringsutvikling. Havna er en stor offentlig aktør og har de senere årene investert flere hudre millioner i ulik infrastruktur, blant annet i nye kaianlegg. 

Selve saken

I desember 2020 inngikk Tromsø Havn kontrakt med Vest Betong AS om bygging av kai 28 i Breivika. Kontrakten var på totalt på ca. 27 millioner kroner[1] inkl. grunnarbeider som var priset til rundt 8 millioner. Grunnarbeidene ble utført av Vest Betongs underentreprenør Roald Madsen AS.

Kai 28 ble overtatt medio desember 2021, rundt 3 måneder etter kontraktsfristen. I februar 2022 mottok Tromsø Havn sluttoppgjør fra Vest Betong. Her ble det fremmet krav om et totalt vederlag for kontrakten på rundt 110 millioner kroner. Av dette var ca. 85 millioner relatert til krav fra Vest Betongs underentreprenør Roald Madsen. Tromsø Havn har godkjent 25 millioner av det totale kravet i sluttoppgjøret. Dette beløpet inkluderer også oppgjør for diverse tilleggsarbeider.

For Tromsø Havn er det viktig at oppgjøret for byggingen av kai 28 er iht. inngått kontrakt med Vest Betong. Tromsø Havn har erkjent og dekket flere legitime tilleggskrav i denne byggesaken. Det er gjennomført en rekke forhandlingsmøter mellom partene for å avklare tvistepunktene. Disse forhandlingene førte ikke frem på alle punkter da Tromsø Havn mente noen av kravene var uberettigede. Tromsø Havn ble dermed stevnet for retten av Vest Betong. 

Saken ble ført for Nord-Troms og Senja tingrett 30. mai til 16. juni 2023 og torsdag 17. august falt det dom i saken. Tingretten ga Vest Betong medhold i krav på ca. 16.5 millioner kroner. Vest Betong fikk ikke medhold i dekning av saksomkostninger.

Dom av 17. august ankes

Sammen med CSM Kluge Advokatfirma som har bistått Tromsø Havn i saken, er det foretatt en grundig gjennomgang av dommen. Oppsummert mener Tromsø Havn og CSM Kluge Advokatfirma at det både er feil i avsatt dom og at det ikke er rettslig eller faktisk grunnlag for kravene som Vest Betong/Roald Madsen har vunnet frem med.

  • Tromsø Havn skal være en troverdig og forutsigbar kontraktspart for både kunder og leverandører. Vi forvalter store offentlige verdier og har et ansvar for at disse ivaretas best mulig. Vi kan derfor ikke la dommen, med den tvilen som også retten gir uttrykk for, bli stående, sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen.

Havnestyret støtter denne vurderingen og har besluttet at dommen ankes.

Kontakt:
Havnedirektør Jørn-Even Hansen | Mobil 928 21 349 | jeh@tromso.havn.no  


[1] Alle oppgitte tall er eksl. mva.