Posten og Bring etablerer et nytt post- og logistikksenter for sin virksomhet i Breivika havneområde.

Vi er veldig glade for etableringen. Den vil bidra til å styrke Breivika havneområde som logistikknutepunkt, sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen.

Dette blir det største anlegget til Posten i Nord-Norge, og et hovedanlegg for Postens produksjon i landsdelen. Rundt 300 medarbeidere vil være  tilknyttet Postens aktiviteter i Tromsø.

Valget av Tromsø Havn og Breivika var viktig for Posten og Bring på grunn av: godstransport til og fra Svalbard med båt, miljø, færre kjørte kilometer, nærhet til kunde, framtidsaspektet og konkurransekraft.

Det totale tomtearealet til Postens bruk er ca. 33.000 m2Tromsø Havn og Posten Eiendom Tromsø har i fellesskap kontrahert Thor og Bjørnar Workinn AS til å forestå utfylling av tomten. Prosjektledelse ivaretas av Multiconsult. Dette arbeidet startet rett over nyttår og vil ferdigstilles i andre kvartal 2019. Til sammen er det beregnet tilførsel av ca. 200 000 m3 masser til denne utfyllingen.

Total planlagt bygningsmasse er på ca. 11.000 m2 og skal dekke konsernets behov for areal til Postens samlede virksomhet inklusive konsernets båttrafikk til Svalbard.

Tromsø Havn vil innen utgangen av 2020 etablere nødvendige kaifasiliteter i tilknytning til området, forteller havnedirektøren.

Posten regner med å ha kontrahert entreprenør til bygget i løpet av andre kvartal 2019 og forventet byggestart er tidlig sommer 2019. Ferdigstillelse av bygget er beregnet til sommeren 2020.

I bygget vil det etableres et moderne sorteringsanlegg for effektiv produksjon av pakker som vil driftssettes høsten 2020.