Den 1. januar 2020 trådte Lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) i kraft. Loven inneholder en bestemmelse om at det må søkes om tillatelse for visse tiltak i og ved sjø. Det er Tromsø Havn KF som behandler slike søknader for Tromsø kommune.

I medhold av havne- og farvannsloven § 33 kan kommunen gi forskrift om gebyr for behandling av søknad om slik tillatelse. Tromsø Havn KF utarbeidet forslag til kommunal forskrift som ble sendt på høring i oktober 2021. Det kom få høringsinnspill, men ett av innspillene førte til at det er foretatt enkelte endringer i forskriftsforslaget med vedlegg. Endringene er vurdert å være vesentlige nok til at det bør gjennomføres en ny høring.

Oppdatert/nytt forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF og forslag til gebyrregulativ for 2022, sendes herved på høring, sammen med beregningsgrunnlaget for gebyrsatsene, jf. forvaltningsloven § 37.

Høringsforslaget er åpent for alle.

Høringsfrist er 14.3.2022.

For nærmere informasjon om høringen, oppdatert forslag til forskrift og gebyrregulativ for 2022, se følgende dokumenter: