Den 1. januar 2020 trådte Lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) i kraft. Loven inneholder en bestemmelse om at det må søkes om tillatelse for visse tiltak i og ved sjø. Det er Tromsø Havn KF som behandler slike søknader for Tromsø kommune.

I medhold av havne- og farvannsloven § 33 kan kommunen gi forskrift om gebyr for behandling av søknad om slik tillatelse. Tromsø Havn KF har utarbeidet forslag til kommunal forskrift, som nå sendes på høring. Høringsforslaget er åpent for alle.

Høringsfrist er 18.11.2021.

For nærmere informasjon om høringen og forskriften, se følgende dokumenter: