Ann Iren Holm Rise, Trondheim Havn IKS

Geir Berg, Flowchange as

 

Havnene har en kompleks prisstruktur – for kompleks mener kundene. Faggruppa for godsoverføring i Norske Havner har nylig startet et prosjekt for forenkling og standardisering av prisstrukturen. Men hvor langt bør man gå for å imøtekomme et kommersielt marked som både ønsker forenkling og mer kunnskap om hva det betales for?

Prosjektets mandat er å se på muligheten for å forenkle prissystemet for å redusere de administrative kostnadene i transportkjeden. Det skal bidra til at det blir enklere for rederiene og speditørene å selge sjøbaserte transporttjenester, som igjen legger grunnlaget for økt volum på kjøl. Prosjekteier er Ann Iren Holm Rise i Trondheim Havn. Prosjektet ledes av Geir Berg, i samarbeid med Jørn Askvik i Shortsea Shipping Promotion Center. Arbeidet skal munne ut i et forslag til ny struktur i løpet av inneværende år.

Forenkling vs. kontroll

Markedets ønske om standardisering og forenkling må balanseres mot omfanget av havnenes ulike aktiviteter, og behovet for virksomhetsstyring og kontroll. Den nye havne- og farvannsloven bidrar til at havnene «lekker» i begge ender, med overføring av oppgaver i farvannsforvaltningen til Kystverket og med tilrettelegging for utbytte fra havnekapitalen. Det blir neppe mulig å fortsette som før med dagens driftsmodell, der bakarealene subsidierer trafikken over kaikanten. Havnene må ha god oversikt over lønnsomheten i de ulike tjenesteleveransene og over lønnsomheten i infrastrukturforvaltningens forskjellige avsnitt. Det synes fornuftig å legge til grunn et tydeligere skille mellom tjenestevederlag og infrastrukturvederlag ved revisjon av prisstrukturen.

Felles oppfatning om hvilke ytelser som priselementene omfatter

Det er betydelige forskjeller mellom havnene når det gjelder prisstrukturens kompleksitet. Slik vil det fortsatt være, men noe mer samordning vil gjøre det lettere for kundesiden. Prosjektet tar utgangspunkt i grunnlaget for nåværende prisstrukturer. Grunnlaget kan være kostnadsbasert, markedsbasert, konkurransebasert eller en videreføring av prismodeller som har vart i noen år. I tillegg vil vi avklare om det er felles forståelse av hvilke ytelser som priskomponentene omfatter, som anløpsavgift, kaivederlag, varevederlag, sikkerhetsgebyr etc. Varevederlaget er en viktig inntektskilde for havnene. Samtidig er det en intetsigende betegnelse i forhold til hva vederlaget skal dekke av havneinfrastruktur og tjenester. For å forenkle nåværende prisstruktur er det helt avgjørende at vi har en felles forståelse av hvilke ytelser de ulike elementene omfatter.

Reduserte administrative kostnader

En for kompleks prisstruktur skaper unødige kostnader både i havnene og i resten av transportkjeden. Are Gråthen, adm. direktør i Samskip as, hevdet nylig at deres morselskap i Holland bruker fire årsverk for å kontrollere og godkjenne fakturaene fra 47 anløpshavner i Norge. Formatene er ulike, prisstrukturene er ulike og avtalene er forskjellige fra havn til havn.

Prosjektets mål om standardisering og forenkling må ses i sammenheng med hva som er mulig å få til i havnenes administrative systemer. Det er uheldig å skape forventninger om endringer som ikke kan realiseres innen rimelig tid. Samtidig er det mye som tyder på at standardisering av fakturaprosesser på tvers av organisatoriske grenser har et betydelig gevinstpotensial.

Spørreskjema til samtlige havner

Når prosjektet har kommet godt ut av startgropa vil det bli utarbeidet et spørreskjema til samtlige medlemmer i Norske Havner. Et sentralt tema er hvor ambisiøse havnene ønsker å være i forenklingen av gjeldende prisstrukturer, standardisering av tjenesteelementer (inkl. infrastruktur) og standardisering av administrative prosesser. Dette spørsmålet er i første omgang fremmet til de deltakende havnene i prosjektet. Spørreskjemaet vil sannsynligvis bli distribuert i slutten av juni med svarfrist i august.

Ved spørsmål eller synspunkter, ta gjerne kontakt med oss!

Deltakerne i faggruppen for godsoverføring er Ann Iren Holm Rise i Trondheim Havn, Nils Møllerup i Bergen Havn, Anette Brække i Oslo Havn, Eivind Hornnes i Stavangerregionen Havn, Beate Palmgren i Larvik Havn, Arnold Aalmo i Lødingen Havn, Leiv Sverre Leknes i Karmsund Havn, Åshild Forseth i Tromsø Havn og Mathias Bernander i Kristiansand Havn, samt Bernt Christoffer Aaby i KS Norske Havner.