Langsiktige investeringer og effektiv drift

Noen av de beslutningene vår eier har fattet knyttet til utvikling av infrastruktur er i løpet av 2016 i ferd med å bli realisert. Det være seg utvikling av ny fiskerihavn i Breivika nord, ny terminal for Posten/ Bring eller den lenge etterlengtede passasjerterminalen på Prostneset. Alle disse prosjektene vil sette sitt preg på Tromsø Havns aktiviteter også i året som kommer. God og moderne infrastruktur er avgjørende for vekst i vår region.

Det er med stor grad av tilfredshet jeg kan konstatere at Tromsø Havn forvalter eierens verdier på en god måte. Vår økonomi er betydelig og låneporteføljen er ikke desto mindre. Vi betjener våre økonomiske forpliktelser på en forbilledlig måte og reduserer eierens økonomiske garantiforpliktelser gradvis. Økonomiforvaltningen i Tromsø Havn har gode rutiner noe som bidrar til å sikre kontroll med de økonomiske disposisjonene. Vi leverer et historisk godt resultat.

I året som har gått har vi gjennomført driftsmessige forbedringer – innført nye rutiner, tatt i bruk ny teknologi og foretatt kunde- og markedstilpasninger. For å finne de gode løsningene framover vil de største utfordringene være evnen til nytenkning, endring av adferd og ikke minst innsikt i kundenes behov.

Tromsø Havn har i flere år markedsført Tromsø by og Nord-Norge, spesielt innenfor områdene fiskeri, energi, cruise og logistikk. Dette langsiktige og målrettede markedsarbeidet ser vi nå resultatene av. Den maritime aktiviteten har i 2016 vært høyere enn tidligere år. Antall fiskefartøy som har benyttet havna som utgangspunkt for sine aktiviteter har hatt en betydelig vekst de siste årene. Vi jobber med marked i et utvidet perspektiv, noe som innebærer å se samfunnets behov som en helhet. Vi er involvert i alt fra å motivere ungdom til utdannelse til næringsutvikling.

Dersom vi skal bidra til å realisere samfunnets krav til miljømessige løsninger, innebærer det blant annet å flytte mer av transportarbeidet over fra vei til sjø. Dette vil kreve en grundigere involvering i hele transportkjeden, samt tilrettelegging for nye teknologiske  løsninger.

I året som kommer vil vi ha et stort fokus på å organisere driften av terminalen på Prostneset på en lønnsom og effektiv måte. Den skal være økonomisk selvbærende. Terminalstrukturen vil bidra til å styrke Tromsø som bo-og arbeidsmarkedsregion. Her skal vi gi de reisende og byens befolkning attraktive tilbud slik havnestyret og vår eier har besluttet.

Avslutningsvis vil jeg takke alle ansatte for en godt utført jobb i 2016. Våre verdier modig, omtenksom og troverdig motiverer oss til videre innsats!

Halvar Pettersen

Havnedirektør

 

Les Tromsø Havns årsrapport 2016