Anløpsavgiften til Tromsø Havn er fra 1.10.2019 satt til null kroner. Anløpsavgift skal dekke kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet etter havne- og farvannsloven.

Kystverket har hatt tilsyn med beregning og innkreving av anløpsavgift hos Tromsø Havn. Tromsø Havn har delvis finansiert fem mudringsprosjekt for sikring av seilingsdybde og fjerning av miljøfarlige masser over anløpsavgiften. Kystverket mener disse må tas ut av anløpsavgiftsregnskapet i sin helhet. Videre mener Kystverket at Tromsø Havn har dekket for store lønnskostnader til arbeidet med sikkerhet, fremkommelighet og myndighetsutøvelse over anløpsavgiften. Tromsø Havn klagde Kystverkets forståelse av regelverket til Samferdselsdepartementet, men departementet opprettholdt Kystverkets vedtak.

Tromsø Havn forholder seg til Kystverkets og Samferdselsdepartementets pålegg om retting av beregning og innkreving av anløpsavgift. Dermed settes anløpsavgiften til null kroner fra 1.10.2019, og fram til det ikke lenger er overdekning i anløpsavgiftsregnskapet, i tråd med pålegget.